Affaldsplan 2013-2024 

Denne affaldsplan udgør Favrskov Kommunes samlede plan for håndtering af husholdningernes og de kommunale virksomheders affald i perioden 2013-2024. Favrskov Kommune skal ligeledes planlægge for alle virksomheders forbrændingsegnede og deponeringsegnede affald. Planen udstikker blandt andet mål for genanvendelse, forbrænding og deponering af affald, og den beskriver de økonomiske konsekvenser ved implementering af planens initiativer. 

 
 
 

Planen er godkendt af Favrskov Kommunes Byråd den 31. oktober 2013.

Læsevejledning

Planen kort fortalt  indeholder et kort resume af affaldsplanen.

Status, målsætninger og initiativer beskriver de opnåede resultater i Favrskov Kommune i 2011 (kortlægningsåret), og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i Favrskov Kommune fordelt på affaldsfraktionerne samt Favrskov Kommunes mål for planperioden, og hvilke initiativer, der iværksættes for at nå målene.

Affaldsfraktioner beskriver, hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles, og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2011. Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion, beskrives disse også her.

Fremskrivning af affaldsmængder beskriver den forventede udvikling i affaldsmængderne i Favrskov Kommune.

Modtage- og behandlingsanlæg angiver med adresse de anlæg, hvor kommunens affald behandles eller bortskaffes. 

Økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskriver de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen, og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Miljøvurdering af affaldsplanen indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Favrskov Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i tons eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2 ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparede mængde CO2 i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring gøres her kort rede for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. Papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation: Affald fra husstande der størrelsemæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager i glas, metal og plastik, organisk affald, batterier og restaffald.

Storskrald: Affald fra husstande der størrelsemæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Dagrenovation og storskrald udgør tilsammen husholdningsaffaldet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort